· 

Wat is een Violette Vlam Decreet?De oproep dwingt het antwoord af!

Een violette vlam decreet heeft de kracht om spirituele energieën met laserachtige precisie te benutten en te richten met behulp van de kracht van het gesproken woord.

Toen God (Elohim) hemel en aarde schiep, ging het fiat uit: "Laat er licht zijn: en er was licht." Dit is het gebod tot licht gesproken door de Schepper. Dit gebod kunnen we bevestigen op aarde, net als in de hemel.

Het gesproken Woord is de sleutel. Wanneer we spreken met het gezag van onze Vader-Moeder God, altijd in de naam van de "IK BEN" Aanwezigheid, worden onze meditaties en jullie visualisaties (geladen met zuivere gevoelens en gestage concentratie) fysiek door onze gesproken decreten.

Dit is het door God bedoelde doel voor ons leven. We worden de Mensenzoon genoemd omdat het onze bestemming is om op aarde een medeschepper te zijn met Elohim. Door de uitoefening van onze vrije wil in overeenstemming met zijn wetten, is het Gods goddelijke plan dat we al het licht en het hogere bewustzijn van de hemel naar het fysieke gebied trekken.

Het proces van het verzegelen van het licht in de fysieke atomen van ons fysieke lichaam en de planeet kan alleen worden bereikt door het decreet van het Woord, het gesproken Woord, gesproken met het gezag van de ik BEN-naam. Het is door de zestienbladige keelchakra dat de woorden die we uitspreken door onze Goddelijke Aanwezigheid in staat worden gesteld om het ongevormde in fysieke vorm te manifesteren.

Dit is de reden waarom mantra's in het Oosten al duizenden jaren door de wetenschap van geluid worden geïntoneerd. De mantra wordt de kelk die het heilige vuur van God op het fysieke vlak vasthoudt voor de zegen van al het leven.

De wetenschap van het gesproken Woord zoals de geascendeerde meesters het onderwijzen, is een opvoering van de gebedsvormen van Oost en West. Het combineert gebed, mantra, affirmatie, visualisatie en meditatie met dynamische decreten. Deze brengen een dynamiek van energie tot stand die we door onze chakra's laten gaan om de hele wereld ten goede te komen en te zegenen.

Elk Violette Vlam Decreet is een precieze alchemistische formule

De oproep (of preambule)

Wij richten ons eerst op de Goddelijkheid binnenin (onze IK BEN Aanwezigheid en Heilige Christus Zelf) en zonder (God, de geascendeerde meesters, aartsengelen). Elke oproep specificeert de focus van het violette vlamdecreet en activeert je chakra's (derde oog voor visualisatie, gevoel in ons hart, enz.) voor maximaal effect. Hier is een eenvoudige violette vlam oproep gegeven door El Morya in De Chela en het Pad:  

“In the name of the Christ Self and in the name of the living God, I call forth the energies of the sacred fire from the altar within my heart. In the name of the I AM THAT I AM, I invoke the violet flame to blaze forth from the center of the threefold flame, from the white-fire core of my own I AM Presence, multiplied by the momentum of the blessed Ascended Master Saint Germain.

 

“I call forth that light to penetrate my soul and to activate my soul memory of freedom and the original blueprint of my soul's destiny. I call forth the violet transmuting flame to pass through my four lower bodies and through my soul consciousness to transmute the cause and core of all that is less than my Christ-perfection, all that is not in keeping with the will of God for my life-stream.

 

“So let it be done by the cloven tongues of the fire of the Holy Spirit in fulfillment of the action of that sacred fire as above, so below. And I accept it done this hour in the full power of the living God who even now declares within my soul, ‘I AM WHO I AM.'”

 

 

"In de naam van het Christuszelf en in de naam van de levende God roep ik de energieën van het heilige vuur op van het altaar in mijn hart. In de naam van de IK BEN DIE IK BEN, roep ik de violette vlam aan om uit het centrum van de drievoudige vlam te ontbranden, vanuit de witte vuurkern van mijn eigen IK BEN Aanwezigheid, vermenigvuldigd met het momentum van de gezegende Geascendeerde Meester Saint Germain.

 

"Ik roep dat licht op om mijn ziel binnen te dringen en mijn zielsherinnering van vrijheid en de oorspronkelijke blauwdruk van de bestemming van mijn ziel te activeren. Ik roep de violette transmuterende vlam op om door mijn vier lagere lichamen en door mijn zielsbewustzijn te gaan om de oorzaak en kern van alles wat minder is dan mijn Christus-perfectie, alles wat niet in overeenstemming is met de wil van God voor mijn levensstroom, te transmuteren.

 

 

"Laat het dus gebeuren door de gespleten tongen van het vuur van de Heilige Geest in vervulling van de werking van dat heilige vuur zoals boven, zo beneden. En ik accepteer dat het dit uur is gedaan in de volle kracht van de levende God die zelfs nu nog in mijn ziel verklaart: 'IK BEN WIE IK BEN.'"


 

 

Een decreet is net een gebed dat je hardop herhaald wat dat de kracht van het decreet overbrengt.

Een eenvoudig violet vlam decreet is:

I AM the Violet Flame
In action in me now
I AM the Violet Flame
To Light alone I bow
I AM the Violet Flame
In mighty Cosmic Power
I AM the Light of God
Shining every hour
I AM the Violet Flame
Blazing like a sun
I AM God’s sacred power
Freeing everyone.

 

 

IK BEN de Violette Vlam
In actie in mij nu
BEN IK de Violette Vlam
Om Alleen Naar Licht Ik buig
IK BEN de Violette Vlam
In machtige Kosmische Kracht
IK BEN het Licht van God
Dat elk uur
schijnt IK BEN de Violette Vlam
Die gloeit als een zon
IK BEN Gods heilige kracht
die iedereen bevrijdt.


De Sluiting (of Verzegeling)

 

Dit verzegelt de energieën die door het decreet worden gegenereerd en uw aanvaarding van de zegen bevordert de manifestatie van het gewenste resultaat... altijd aangepast aan de Wil van God.

And in full Faith I consciously accept this manifest, manifest, manifest! (3x) right here and now with full Power, eternally sustained, all-powerfully active, ever expanding and world enfolding until all are wholly ascended in the light and free! Beloved I AM! Beloved I AM! Beloved I AM!

En in vol vertrouwen aanvaard ik bewust dit manifeste, manifeste, manifeste! (3x) hier en nu met volledige Kracht, eeuwig volgehouden, almachtig actief, steeds groter wordend en de wereld omhullend totdat allen volledig zijn geascendeerd in het licht en vrij! Geliefden IK BEN! Geliefden IK BEN! Geliefden IK BEN!

 

 


Hart, Hoofd en Hand Decreet

Hart

Visualiseer de violette vlam in je hart als een pulserend violet licht dat je hart verzacht en woede omzet in mededogen, bitterheid in zoetheid, angst in vrede.

 

 

Violet vuur, gij hebt het goddelijke lief,
Gloei in dit hart van mij!
Gij zijt genade voor eeuwig waar,
Houd mij altijd in harmonie met u.

 

Violet fire, thou love divine,
Blaze within this heart of mine!
Thou art mercy forever true,
Keep me always in tune with you.


Hoofd

Zie de violette vlam opspringen vanuit je hart en doordringen in je hoofd om je geest te zuiveren van alle mentale blokkades, negatieve beelden en beperkende concepten over jezelf of anderen. Zie hoe je geest gevuld wordt met het schitterende licht van God.

 

 

IK BEN licht, gij Christus in mij,
zet mijn verstand voor eeuwig vrij;
Violet vuur, voor altijd schijnen
Diep in deze geest van mij. God die mijn dagelijks brood geeft,
Met violet vuur vult mijn hoofd
Tot uw uitstraling hemels maakt
mijn geest een geest van licht.

 

I AM light, thou Christ in me,
Set my mind forever free;
Violet fire, forever shine
Deep within this mind of mine.God who gives my daily bread,
With violet fire fill my head
Till thy radiance heavenlike
Makes my mind a mind of light.


Hand

Visualiseer de violette vlam die de oorzaak, het gevolg, de opname en de herinnering oplost van die dingen waarin je een "hand" had waarvan je zou willen dat je ze niet had gedaan.

 

IK BEN de hand van God in actie,
die elke dag de overwinning behaalt;
De grote voldoening
van mijn zuivere ziel is om de Middenweg te bewandelen.

 

I AM the hand of God in action,
Gaining victory every day;
My pure soul's great satisfaction
Is to walk the Middle Way.

 

 


Buis van Licht

Visualiseer het oogverblindende witte licht van je IK BEN Aanwezigheid, helderder dan de zon die op nieuw gevallen sneeuw schijnt, samensmeltend om een ondoordringbare muur van licht om je heen te vormen. In deze sprankelende buis van licht, zie jezelf omhuld met de violette vlam.

Van tijd tot tijd gedurende de dag kun je deze spirituele bescherming versterken door de lichtbuis om je heen te visualiseren en het decreet te herhalen.

 

Geliefde IK BEN Aanwezigheid helder,
Om mij heen verzegel je buis van licht
van de vlam
van de Geascendeerde Meester die nu in Gods eigen naam wordt geroepen.
Laat het mijn tempel vrijhouden
van alle onenigheid die mij gezonden is.
IK ROEP violet vuur
op Om alle verlangens te ontsteken en te transmuteren,
In vrijheidsnaam
blijven totdat ik één ben met de violette vlam.

 

 

Beloved I AM Presence bright,
Round me seal your tube of light
From Ascended Master flame
Called forth now in God's own name.
Let it keep my temple free
From all discord sent to me.
I AM calling forth violet fire
To blaze and transmute all desire,
Keeping on in Freedom's name
Till I AM one with the violet flame.


Bron: Violet flame

Laat gerust een reactie achter...

Reactie schrijven

Commentaren: 0