Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Levensboomverhalen gevestigd te Epen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74841319 handelend onder de naam Levensboomverhalen

1.2 Website: de website van Jolanda Rhijnsburger, te raadplegen via www.levensboomverhalen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Jolanda Rhijnsburger en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Jolanda Rhijnsburger en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Jolanda Rhijnsburger zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Jolanda Rhijnsburger slechts bindend, indien en voor zover deze door Jolanda Rhijnsburger uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van Jolanda Rhijnsburger afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Er worden verzendkosten gerekend. De kosten hiervan zijn afhankelijk van naar welk land het product verzonden dient te worden. De verzendkosten zijn geïndexeerd aan de kosten die de bezorgdienst hierover (door)berekend.
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Jolanda Rhijnsburger kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Jolanda Rhijnsburger afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.